markdal

 

mastbos

OPRICHTING VERENIGING

Heden twee oktober tweeduizend een

verschenen voor mij, Mr JOANNES WILLEM THEODORUS THOMASSEN,

notaris met plaats van vestiging BREDA:

1. a. de heer Johannes Petrus Maria ROOVERS,

b. de heer Michiel CRINCE,

ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur van de stichting: STICHTING DORPSRAAD GINNEKEN, statutair gevestigd te Breda, aldaar kantoorhoudende aan de Hardenbroekstraat 8 (postcode 4834 RN), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 41104498 en als zodanig deze stichting rechtsgeldig vertegenwoordigend,

hierna te noemen: "Stichting Dorpsraad Ginneken".

2. a. de heer Drs Lucas Hubertus Augustinus SCHOLTIS,

b. mevrouw Johanna Maria Antoinette BRINKHOFF,

ten deze handelend in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en secretaris van het bestuur (tevens zijnde lid van het dagelijks bestuur) van de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: VERENIGING ONS GINNEKEN, statutair gevestigd te Breda, aldaar kantoorhoudende aan de Koningin Emmalaan 3 (postcode 4835 KH), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Breda onder nummer 20094246 en als zodanig deze vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend,

hierna te noemen: "Vereniging Ons Ginneken".

VERKLARINGEN VOORAF:

De comparanten, handelend als vermeld, verklaarden vooraf als volgt:

· het bestuur van de Stichting Dorpsraad Ginneken heeft in haar bestuursvergaderingen van eenentwintig augustus tweeduizend een en elf september tweeduizend een (onder de opschortende tijdsbepaling van oprichting van na te melden vereniging) besloten tot ontbinding en liquidatie van de Stichting Dorpsraad Ginneken en tot oprichting van na te melden nieuwe rechtspersoon waarin de activiteiten van de Stichting Dorpsraad worden voortgezet;

· in voornoemde bestuursvergaderingen heeft het bestuur van Stichting Dorpsraad Ginneken de comparanten 1a en 1b benoemd tot vereffenaars en deze gemachtigd tot het vereffenen van het vermogen van die stichting en tot het namens die stichting compareren bij het vaststellen van de statuten van, en het oprichten van na te melden op te richten vereniging. Blijkende van bedoelde bestuursbesluiten uit de notulen van deze vergaderingen waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;

· de algemene ledenvergadering van de Vereniging Ons Ginneken, gehouden te Breda op eenentwintig augustus tweeduizend een heeft (onder de opschortende tijdsbepaling van oprichting van na te melden vereniging) besloten tot ontbinding en liquidatie van Vereniging Ons Ginneken en tot oprichting van een nieuwe vereniging waarin de activiteiten van de Vereniging Ons Ginneken worden voortgezet;

· voornoemde algemene ledenvergadering van de Vereniging Ons Ginneken heeft de comparanten 2a en 2b daarbij tevens benoemd tot vereffenaars van die vereniging en tot het namens die vereniging compareren bij het vaststellen van de statuten van, en het oprichten van na te melden op te richten vereniging. Blijkende van bedoelde besluiten uit de notulen van deze vergadering waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;

· De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vervolgens ter gedeeltelijke uitvoering van het vorenstaande hierbij een vereniging op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

Statuten

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: GINNEKEN = GINNEKEN , en heeft haar zetel in de gemeente Breda, stadsdeel Ginneken.

DOEL

Artikel 2

1. De rechtspersoon heeft ten doel:

a. Het behartigen van het algemeen belang van het Ginneken, het leveren van bijdragen aan het functioneren van de leefgemeenschap en het ondersteunen van iedere vorm van gemeenschappelijk of deelbelang van degenen die wonen, werken en/of leven in het Ginneken in een voortdurende wisselwerking met de Ginnekense leefgemeenschap;

b. Het bevorderen en verzorgen van een goede communicatie tussen de Ginnekense leefgemeenschap en het Bredase gemeentebestuur, haar ambtenaren en andere derden, op basis van wederzijds respect en vertrouwen ten einde de belangen van het Ginneken en van die gemeenschap optimaal te behartigen en te kunnen vertegenwoordigen;

c. Het gemeentebestuur op haar verzoek van advies te dienen over het voornemen tot en de uitvoering van beleid, inrichtings- en beheersplannen die het Ginneken betreffen;

d. De gemeente op eigen initiatief te informeren en van advies te dienen over zaken die in het Ginneken leven en in het belang van de Ginnekense leefgemeenschap zijn;

e. Het bevorderen van de goede onderlinge communicatie en verstandhouding tussen al degenen die wonen, werken en leven in het Ginneken gebaseerd op vertrouwen en veiligheid, en in een voortdurende wisselwerking met hen die wonen, werken en leven in het Ginneken.

f. Het informeren van de leefgemeenschap over de activiteiten die samenhangen met de vertegenwoordigende functie naar de gemeente.

2. Het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.

WERKGEBIED

Artikel 3

Het werkgebied van de vereniging beslaat het Ginneken; nader aangeduid als de Bredase wijk 33 en bestrijkt het gebied ingesloten door Fatimastraat - Allerheiligenweg - Ulvenhoutselaan - Bieberglaan - de rivier de Mark - Duivelsbruglaan - Willem van Oranjelaan, Graaf Engelbertlaan - Johan Willem Frisolaan en Franklin Rooseveltlaan.

LIDMAATSCHAP

Artikel 4

1. De vereniging kent gewone leden, ereleden en begunstigende leden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid wordt/worden daaronder verstaan zowel de gewone leden als de ereleden tenzij het tegendeel blijkt.

2. Leden van de vereniging kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen.

3. Leden dienen bij voorkeur woonachtig of gevestigd zijn in het in artikel 3 omschreven gebied of anderszins te categoriseren zijn onder het begrip ‘wonen, werken en/of leven in het Ginneken, dit ter beoordeling door het bestuur danwel, in het in artikel 5 genoemde geval, ter beoordeling van de algemene ledenvergadering.

4. Elke rechtspersoon die lid is wijst een natuurlijk persoon aan die die rechtspersoon op de algemene ledenvergadering (en anderszins in haar hoedanigheid als lid) jegens de vereniging vertegenwoordigt.

Indien die natuurlijk persoon niet een (direct of indirect) zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van die rechtspersoon is dient die rechtspersoon aan die natuurlijk persoon daartoe een schriftelijke volmacht te verstrekken.

TOELATING ALS LID

Artikel 5

Aanmelding als lid kan zowel schriftelijk als mondeling geschieden bij de secretaris van het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating als lid kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDIGEN LIDMAATSCHAP

Artikel 6

1. Het lidmaatschap eindigt:

a. door overlijden van het lid, indien het een natuurlijk persoon betreft.

Is een rechtspersoon lid van de vereniging dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan;

b. door schriftelijke opzegging door het lid aan de secretaris van het bestuur;

c. door schriftelijke opzegging door de vereniging;

d. door ontzetting.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met een opzeggingstermijn van vier weken.

Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke vóór de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of indien van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

3. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken,

Opzegging door de vereniging kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Een en ander vast te stellen, bij eenvoudige meerderheid, door de vergadering van het bestuur.

De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk met opgave van de reden(en).

4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid onverwijld schriftelijk van het besluit, met opgave van reden(en), in kennis stelt.

5. De betrokkene is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving als bedoeld in leden 3 en 4 in beroep te gaan bij de algemene vergadering.

Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

De algemene ledenvergadering kan een door het bestuur genomen besluit tot opzegging of ontzetting alleen herroepen met tenminste twee derde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Indien zulks niet geschied is het bestuursbesluit tot opzegging danwel ontzetting van kracht.

6. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

GELDMIDDELEN EN CONTRIBUTIE

Artikel 7

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit de contributies van de leden, uit entreegelden, uit subsidies, uit donaties, uit eventuele verkrijging ingevolge erfstellingen, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele andere, al dan niet toevallige, baten.

De leden betalen een jaarlijkse contributie overeenkomstig de contributieregeling die door de algemene ledenvergadering tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld.

BENOEMING BESTUURSLEDEN

Artikel 8

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen oneven aantal personen, waarvan tenminste zeven personen in het Ginneken woonachtig zijn.

De leden van de bestuursteams kunnen deel uitmaken van het bestuur.

2. De algemene ledenvergadering stelt met inachtneming van het bepaalde in dit en in het volgende artikel het aantal bestuurders vast.

Bestuursleden worden benoemd door de algemene ledenvergadering.

3. A. Kandidaten voor het bestuur kunnen worden gesteld door:

a. het bestuur;

b. tenminste tien leden;

c. een Ginnekense organisatie als bedoeld in artikel 9 lid 5.

B. Voorts kunnen uitsluitend:

a. voorzover het betreft natuurlijk personen-leden van de vereniging: zichzelf; en

b. voorzover het betreft lid-rechtspersonen van de vereniging: een door dat lid-rechtspersoon aangewezen vertegenwoordiger,

zich op persoonlijke titel kandidaat stellen voor het lidmaatschap van het bestuur.

Een kandidaatstelling als in dit lid letter B bedoeld kan uitsluitend geschieden indien op de dag van de algemene ledenvergadering sprake zal zijn van een vacature.

C. De bestuursleden die worden benoemd na een kandidaatstelling als bedoeld in lid A letter c en lid B letter b behoeven geen lid van de vereniging te zijn.

4. a. Kandidaten dienen schriftelijk aangemeld te worden bij de secretaris tot tien dagen voor de algemene ledenvergadering waarin over benoeming een besluit valt.

b. Aanmelding dient schriftelijk te geschieden door degene(n) die tot kandidaatstelling bevoegd zijn.

De kandidaatstelling dient te gebeuren onder vermelding van achternaam, volledige voornamen, adres, geboortedatum en geboorteplaats en dient in ieder geval (ook) door de kandidaat persoonlijk ondertekend te worden.

c. De aanmelding dient de secretaris uiterlijk drie weken voor de algemene ledenvergadering te bereiken.

5. Het bestuur neemt alle aanmeldingen en aanbevelingen over.

Indien naar het oordeel van het bestuur, om bijzondere redenen die in de bestuursvergadering besproken worden, het bestuur de benoeming van een voorgedragen persoon als bestuurder niet wenselijk acht brengt het bestuur deze kandidaat daarvan onverwijld op de hoogte.

6. Het bestuur deelt op de algemene ledenvergadering mee welke personen, natuurlijke personen al of niet ondersteund door een lid-rechtspersoon, doch te allen tijde op persoonlijke titel, zich kandidaat hebben gesteld en voor welke van die kandidaten het bestuur, ingevolge het in lid 5 bepaalde, geen negatief benoemingsadvies geeft.

7. Indien het bestuur terzake van een aangemelde kandidaat een negatief benoemingsadvies geeft dient op de agenda van de eerstkomende algemene ledenvergadering alsdan tevens te worden geagendeerd of die vergadering dat negatieve advies overneemt.

Op die eerstvolgende algemene ledenvergadering wordt alsdan eerst door de algemene ledenvergadering met meerderheid van stemmen bepaald of het negatief advies van het bestuur door de vereniging wordt gedragen. Indien dit het geval is wordt de naam van de betreffende kandidaat van de lijst met kandidaten afgevoerd.

Iedere kandidaat heeft het recht om diens kandidaatstelling ter vergadering mondeling toe te lichten.

Het bestuur heeft het recht de kandidaatstelling van een lid ter vergadering mondeling toe te lichten.

Een kandidaatstelling impliceert geen bindende voordracht.

8. Leden van de gemeenteraad en het gemeentebestuur kunnen geen lid zijn van het bestuur van de vereniging.

9. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gestreefd naar een zo evenredig mogelijke vertegenwoordiging van de diverse groeperingen en verenigingen welke in het Ginneken functioneren alsmede de niet tot een groepering of vereniging behorende personen die wonen, werken en/of leven in het Ginneken.

10. Bestuursleden worden gekozen voor een periode van maximaal twee jaar, waarna zij voor maximaal drie keer herkiesbaar zijn, telkens voor een periode van maximaal twee jaar. Voortgezet bestuurslidmaatschap is, bij uitzondering, mogelijk indien na openbare oproeping tot kandidaatstelling gebleken is dat geen andere geschikte kandidaten verkiesbaar, dan wel benoembaar zijn.

11. Bij vacatures in het bestuur hebben te allen tijde bewoners van het Ginneken voorrang totdat het aantal van zeven bewoners in het bestuur weer bereikt is. Er zal eerst gestemd worden voor de aanvulling tot het aantal van zeven bewoners waarna uit de overige alsdan nog niet gekozen kandidaten gekozen wordt voor de verdere invulling van bestuursplaatsen.

BESTUURSTEAMS

Artikel 9

1. Het bestuur kan meerdere bestuursteams instellen met de bedoeling de werkzaamheden te verdelen, gemeentelijke adviesaanvragen voor te bereiden, zich te laten adviseren, besluiten voor te bereiden of besluiten uit te voeren.

2. Als leden van de bestuursteams kunnen benoemd worden reeds zittende bestuursleden alsmede leden van de vereniging of derden.

Alle leden van een bestuursteam kunnen deel uit maken van het bestuur.

Indien iemand, die geen bestuurslid is, deel neemt in een bestuursteam kan het bestuur hem als te benoemen bestuurslid aan de algemene ledenvergadering voordragen. Totdat de algemene ledenvergadering de betreffende persoon tot bestuurder heeft benoemd functioneert deze persoon als deelnemer van een bestuursteam, niet zijnde bestuurslid.

3. Ieder bestuursteam kiest zijn eigen voorzitter die gerechtigd is om de vergaderingen van het dagelijks bestuur bij te wonen.

4. Het bestuur besluit zo mogelijk tenminste tot instelling van bestuursteams met de volgende aandachtsgebieden: Verkeer, Ruimtelijke Ordening, Bedrijven, Activiteiten, Leefklimaat, en Communicatie.

5. Het bestuur stelt tweejaarlijks een register vast van Ginnekense organisaties die door het bestuur uitgenodigd worden voor een periode van twee jaar een vertegenwoordiger te benoemen in een van de door het bestuur aangewezen bestuursteams.

De navolgende organisaties zullen voor de eerste maal in dit register worden ingeschreven: Comité Ginneken, Dr. De Visser school, Jeruzalemparochie, Jeugdcentrale Ginneken, Katholieke Basisschool Laurentius, Nederlands Hervormde Gemeente, Ondernemersvereniging Ginneken, Speeltuin Ploegstraat, Stichting Ouderenwerk Breda, Stichting Gemeenschapshuis Vianden, Verenigde Horeca Ginneken, Verenigingen Overleg Ginneken, Winkeliersvereniging Valkeniersplein, Wijkcontactpersonen.

Ook als deze organisaties geen lid zijn van de vereniging hebben zij recht op voordracht van een bestuurslid en deelname aan de bestuursteams.

6. Bij iedere bestuursvergadering komt het betreffende bestuursteam aan de orde en wordt haar continuering of opheffing vastgesteld.

Indien het bestuur besluit tot opheffing van een bestuursteam defungeren degenen die lid zijn van dat bestuursteam en die tevens bestuurslid zijn, als bestuurder indien en voorzover en nadat zij bij de eerstvolgende algemene ledenvergadering ontslag als bestuurder hebben verkregen.

BESTUURSTAAK, TAAKVERDELING EN ROOSTER VAN AFTREDEN

Artikel 10

1. Het bestuur kiest uit haar midden een voorzitter en tenminste twee vice-voorzitters, een secretaris, een penningmeester en twee commissarissen.

2. Jaarlijks treedt de helft van de bestuursleden af volgens een door het bestuur vastgesteld rooster.

3. Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.

De bestuursvergadering stelt na de verkiezing en onverminderd de wettelijke collectieve bestuursverantwoordelijkheid, de verdeling van taken en aandachtspunten van de bestuursleden telkens opnieuw vast. Daarbij kan een bestuurslid nimmer meer dan drie perioden van twee jaar dezelfde taak of hetzelfde aandachtspunt opgedragen worden.

4. Een bestuurslid dat tussentijds gekozen wordt in de plaats van een bestuurslid dat eerder aftreedt dan in het rooster is voorzien, neemt de plaats in van het aftredende bestuurslid.

5. Een niet voltallig bestuur behoudt haar bevoegdheden. In ontstane vacatures moet binnen zes maanden worden voorzien. Het alsdan verkozen bestuurslid treedt ook in het rooster van aftreden in de plaats van degene welke hij vervangt.

6. Het bestuur kan uit de oude en nieuwe bestuursleden een erevoorzitter benoemen, die formeel geen deel uitmaakt van het bestuur maar wel gerechtigd is de vergaderingen van het bestuur bij te wonen.

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 11

1. Het bestuur vergadert tenminste vier maal per jaar openbaar en verder zo dikwijls als de voorzitter of diens plaatsvervanger dit nodig vindt of wanneer tenminste drie bestuursleden of tien leden hierom schriftelijk aan de secretaris verzoeken onder vermelding van de te behandelen onderwerpen.

In het laatste geval dient de secretaris binnen twee weken na ontvangst van het verzoek een vergadering uit te schrijven, bij gebreke waarvan de verzoekers daartoe zelf gerechtigd zijn. De vergadering dient plaats te hebben binnen vier weken na binnenkomst van het verzoek bij de secretaris.

2. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

3. De bestuursvergaderingen zijn altijd openbaar, tenzij het bestuur, in uitzonderingsgevallen, beslist dat een vergadering of een gedeelte ervan niet openbaar is. Dit doet zich voor wanneer de gemeente een adviesaanvraag vergezeld heeft van vertrouwelijke informatie waaromtrent het bestuur de vertrouwelijkheid in acht moet nemen.

4. De vergaderingen worden aangekondigd in het periodiek dat onder verantwoording van het bestuur uitkomt, of ten minste twee weken voor de vergadering op de website van de vereniging.

5. Van het behandelde in elke vergadering wordt door de notulist en bij diens ontstentenis door de secretaris of diens plaatsvervanger notulen opgemaakt die door de voorzitter worden vastgesteld en tezamen met de notulist worden ondertekend.

DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 12

1. De voorzitter, de twee vice-voorzitters, de secretaris, de penningmeester en de twee commissarissen vormen tezamen het dagelijks bestuur.

2. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse leiding der vereniging. Zij maakt notulen van haar vergaderingen die zij aan de bestuursleden toezendT en de volgende bestuursvergadering ter discussie stelt.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:

a. het bestuur; en

b. door twee gezamenlijk handelende bestuursleden waarvan er tenminste een lid dient te zijn van het dagelijks bestuur.

2. Het bestuur kan volmacht geven aan de penningmeester om alle handelingen met bank- en girorekeningen van de vereniging te verrichten.

3. Het bestuur behoeft goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor alle rechtshandelingen die buiten de dagelijkse discipline vallen.

Daaronder zijn in ieder geval begrepen:

a. het afsluiten van arbeidscontracten;

b. het aangaan van of verstrekken van geldleningen;

c. het huren of verhuren van registergoederen;

d. overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen;

e. overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt, het stellen als borg of hoofdelijk (mede)schuldenaar, zich voor een derde sterk maken.

f. al die soort of specifieke rechtshandelingen die de algemene ledenvergadering bij besluit zal aangeven.

4. Het ontbreken van de in lid 3 letters a, b, c en f bedoelde goedkeuring kan niet door of aan derden worden tegengeworpen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 14

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door:

a. overlijden of onder curatele stelling;

b. bedanken op eigen verzoek;

c. ontslag door de algemene ledenvergadering;

d. het verliezen van het lidmaatschap van de vereniging;

e. het niet meer voldoen aan de vereisten in deze statuten aan een te benoemen bestuurslid gesteld.

2. Het bestuur is bij meerderheid van stemmen gerechtigd een bestuurslid te schorsen, welke schorsing voor de eerstvolgende ledenvergadering op de agenda wordt geplaatst. Op deze vergadering beslist de vergadering bij gewone meerderheid het bestuurslid te ontslaan, bij gebreke waarvan de schorsing alsdan is opgeheven.

Het voorgaande is eveneens van toepassing op de erevoorzitter.

JAARLIJKSE ALGEMENE LEDENVERGADERING

Artikel 15

1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden. Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit over de gang van zaken in de vereniging en over het gevoerde beleid.

Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden door al de bestuurders ondertekend. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen dan moet van dat ontbreken onder opgave van redenen melding worden gemaakt.

2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk dertig (30) dagen voor de jaarvergadering, een commissie van tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter jaarvergadering verslag uit van haar bevindingen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan.

3. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden deR vereniging te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

4. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording. Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie. Binnen een maand na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen. Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

BIJEENROEPEN ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 16

1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van acht dagen. De bijeenroeping gebeurt door een aan alle leden te zenden schriftelijke mededeling of door een aankondiging in ten minste één ter plaatse waar de vereniging is gezeteld veel gelezen dag- of weekblad of door een mededeling op de website van de vereniging.

2. Behalve de in artikel 15 bedoelde jaarvergadering zullen algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk acht, alsmede zo dikwijls schriftelijk met opgave van de te behandelen onderwerpen wordt verzocht door tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte der stemmen in de algemene ledenvergadering, indien daarin alle leden tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

3. Na ontvangst van een verzoek als in lid 2 bedoeld is het bestuur verplicht tot bijeenroeping van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen veertien dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, zullen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping kunnen overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene ledenvergadering bijeenroept.

TOEGANG TOT EN UITBRENGEN STEM IN DE ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Artikel 17

1. Alle leden - zie artikel 4 - hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en hebben ieder één stem. Ieder lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid. Een lid kan ter vergadering namens maximaal drie leden, daartoe schriftelijk gemachtigd, een stem uitbrengen.

2. Het bestuur kan te allen tijde besluiten niet-leden zijnde bewoners uit het in artikel 3 omschreven werkgebied als toehoorder zonder stemrecht tot de ledenvergaderingen toe te laten.

3. Een lid heeft geen stemrecht over besluiten waarbij de vereniging aan bepaalde personen, anders dan in hun hoedanigheid van lid of lid van een orgaan, rechten toekent of verplichtingen kwijtscheld, die hem, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreffen.

4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een dergelijk besluit wordt door de secretaris aangetekend in het notulenboek, terwijl er melding van wordt gemaakt tijdens de eerstvolgende algemene ledenvergadering.

5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

6. Over alle voorstellen betreffende zaken wordt beslist bij volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen, voorzover de statuten niet anders bepalen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand de meerderheid heeft verkregen wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen, die het grootste aantal der uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen, die bij die tweede stemming de meerderheid der uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. Onder stemmen wordt in dit artikel verstaan geldig uitgebrachte stemmen, zodat niet in aanmerking komen blanco en met de naam van het stemmend lid ondertekende stemmen.

7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag der stemming, is beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijk stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

LEIDING DER ALGEMENE LEDENVERGADERING EN NOTULEN

Artikel 18

1. De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een der andere bestuursleden als voorzitter der vergadering optreden.

2. Van het ter algemene ledenvergadering verhandelde worden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen lid der vereniging notulen gehouden.

RAAD VAN TOEZICHT

Artikel 19

1. Het bestuur kan besluiten tot het instellen en opheffen van een Raad van Toezicht, waarvan de leden aangezocht zijn door het bestuur, op basis van capaciteiten en het hebben van afstandelijkheid tot het dagelijks functioneren van de vereniging, en tot wie ieder lid klachten tegen het functioneren van de vereniging en/of een van haar uitvoerende organen of functionarissen kan uiten.

2. De Raad van Toezicht beslist over klachten binnen een periode van drie maanden. Bestuur en leden zijn gehouden de conclusie te aanvaarden en uit te voeren. Zij heeft de vrijheid ieder te consulteren en alle stukken in te zien aangaande de klacht. Het bestuur is gehouden zonder enige belemmering haar medewerking aan het onderzoek te verlenen.

3. De Raad van Toezicht bestaat zo deze is ingesteld uit drie leden, door de algemene ledenvergadering benoemd op voordracht van het bestuur.

BOEKJAAR

Artikel 20

Het verenigingsjaar valt samen met het kalenderjaar, behoudens dat het eerste verenigingsjaar eindigt per ultimo december van het jaar waarin de vereniging is opgericht.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 21

1. Wijziging van de statuten kan slechts plaats hebben door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daarin wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet ten minste veertien dagen bedragen.

2. Zij, die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor de dag der vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging(en) woordelijk is (zijn) opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na de afloop van de dag, waarop de vergadering werd gehouden.

3. a. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden besloten door een algemene ledenvergadering waarin tenminste twee derden van het totaal aantal leden van de vereniging aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen.

b. Is dit aantal leden niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, zo wordt daarna een nieuwe vergadering bijeen geroepen, te houden binnen een maand na de eerste, waarin ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden, maar met tenminste twee/derde gedeelte der uitgebrachte stemmen, het in dit lid letter a bedoelde besluit kan worden genomen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden.

4. Het in lid 3 bepaalde is niet van toepassing indien ter algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.

5. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en de gewijzigde statuten zoals die na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel en Fabrieken gehouden verenigingenregister.

6. Een bepaling van deze statuten welke de bevoegdheid tot wijziging van een of meer andere bepalingen beperkt, kan slechts worden gewijzigd met inachtneming van gelijke beperking.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 22

1. Het bepaalde in artikel 21 leden 1, 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene ledenvergadering tot ontbinding van de vereniging.

2. De algemene ledenvergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

De vereffening gebeurt door het bestuur.

3. Indien de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op dat moment op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

4. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

5. De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgaaf aan de registers waar de vereniging is ingeschreven.

6. De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven, nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan, gedurende minimaal de wettelijke termijn onder bewaring van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden vereniging was ingeschreven.

REGLEMENTEN

Artikel 23

1. De algemene ledenvergadering kan een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien, zoals verplichtingen van de leden anders dan tot betaling van de contributie.

Een reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

2. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 21 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing.

Slotverklaring

Na aldus de statuten der vereniging te hebben vastgesteld, verklaarden de comparanten, handelend als vermeld:

dat voor de eerste maal zullen optreden als leden van het bestuur, tevens leden van het dagelijks bestuur, de comparant 2a als voorzitter, de comparanten 1a en 1b als vice-voorzitter, en de comparant 2b als secretaris;

dat de bestuursleden in de eerste algemene ledenvergadering zullen aftreden. Zij zijn onmiddellijk herkiesbaar.

dat het postadres van de vereniging is Postbus 4988 4803 EZ Breda.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE,

opgemaakt in minuut, is verleden te Breda, ten dage als in het hoofd dezer akte is vermeld.

Na zakelijke opgave van, en een toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen personen, hebben deze eenparig verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.