markdal

 

mastbos

VERENIGING GINNEKEN=GINNEKEN

ONTSTAAN

In het voorjaar van 2001 heeft de gemeente Breda samen met de Stichting Dorpsraad Ginneken en de Vereniging Ons Ginneken gewerkt om samenwerking gestalte te geven. De uitkomst was dat het Ginneken in de toekomst het meest gediend is met één vertegenwoordiging, handelend vanuit een breed draagvlak. Gezamenlijk hebben we in een aantal gesprekken en vergaderingen besloten om tot een nieuwe vertegenwoordiging van de Ginnekense aangelegenheden te komen en hiervoor een nieuwe vereniging op te richten. Op 21 augustus is het ontwerp aan de bewoners gepresenteerd voor de nieuw op te richten organisatie waarna unaniem tot oprichting is besloten.

OPEN EN DEMOCRATISCHE STRUCTUUR

De gemeente vraagt de dorps- en wijkraden adviezen uit te brengen inzake uitvoerend beleid. Ook zijn we de ogen en de oren voor de gemeente betreffende allerlei kleine en grote zaken. Een goede communicatie is in ieders belang. Er zijn een groot aantal organisaties actief in het Ginneken. Om overzicht te houden en om iedereen zoveel mogelijk erbij te betrekken, onderscheiden wij een aantal onderwerpen die ons allen bezig houden: verkeer, ruimtelijke ordening, bedrijven, leefklimaat, activiteiten en communicatie.

AANMELDING (BESTUURS)LEDEN

Vele handen maken licht werk. Ook in het Ginneken is het werk dat verricht moet worden vrijwilligerswerk. Wij vinden dan ook dat mensen die actief willen meedenken en meepraten in een bestuursteam van harte welkom zijn. Voor meer informatie bel of mail ons secretariaat.

LIDMAATSCHAP

De juridische structuur van Ginneken = Ginneken is een vereniging. Dat wil zeggen dat je als betalend lid invloed kan uitoefenen. Voor het open en democratisch gehalte is het van belang dat er een gekozen vertegenwoordiging komt van de Ginnekense gemeenschap. Als lid heeft U hier rechtstreeks invloed op. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar het secretariaat. De leden dragen een jaarlijkse contributie van € 25,- bij om diverse activiteiten zoals excursies, lezingen, ontvangsten en magazine 't Ginneken te bekostigen.

STATUTEN

Vereniging Ginneken=Ginneken heeft haar statuten op 2 oktober 2001 laten passeren bij de notaris. De complete statuten zijn op te vragen bij het secretariaat en te vinden op deze website.

COMMUNICATIE

De vereniging streeft naar een open communicatie. Mede daarom houden wij openbare vergaderingen. U bent hierbij van harte welkom. Verder zullen belangrijke aankondigingen in ons magazine 't Ginneken worden gepubliceerd. Veel informatie en communicatie zal verder plaatsvinden via deze website.